I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, Restaurant d’alta cuina (d’ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de
seguretat adequat al risc de les dades recollides.
Lleis que incorpora aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de
protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPD-*GDD).
El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(RDLOPD).
La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSI-CE).
Identitat del responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollits en Restaurant d’alta cuina és: Aflama
2019 SL, amb NIF: B67331439 (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els
següents:
Adreça: c/ Loreto, 32 Baixos 2a
Telèfon de contacte: 647 74 18 95
Email de contacte: info@aflamas.com
Registre de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-*GDD, l’informem que les dades personals
recaptades per Restaurant d’alta cuina, mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran
incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els
compromisos establerts entre Restaurant d’alta cuina i l’Usuari o el manteniment de la relació
que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.
Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-*GDD, tret que sigui aplicable l’excepció
prevista en l’article 30.5 del RGPD, es mantine un registre d’activitats de tractament que
especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres
circumstàncies establertes en el RGPD.
Principis aplicables al tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article
5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari
prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les
dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats,
explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els
estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que
es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu
tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es
garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar
que els principis anteriors es compleixen.
Categories de dades personals
Les categories de dades que es tracten en Restaurant d’alta cuina són únicament dades identificatives.
En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.
Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Restaurant d’alta cuina
es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics.
L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el
consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del
Lloc web.
En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a
realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà
en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos
siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.
Fins del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recaptats i gestionats per Restaurant d’alta cuina amb la finalitat de poder
facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre el Lloc web i l’Usuari o el manteniment
de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per a atendre una sol·licitud o
consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i
estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Restaurant d’alta cuina, així com per a l’extracció,
emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l’Usuari,
així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la fi o fins
específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà
a la informació recopilada.
Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu
tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: , o fins que l’Usuari sol·liciti la seva
supressió.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant
el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a
determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l’Usuari no seran compartits amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre
els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.
Dades personals de menors d’edat
Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys
podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per
Restaurant d’alta cuina. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels
pares o tutors per al tractament, i aquest solo es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin
autoritzat.
Secret i seguretat de les dades personals
Restaurant d’alta cuina es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries,
segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la
seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o
il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés
no autoritzats a aquestes dades.
El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es
transmeten de manera segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari,
i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.
No obstant això, pel fet que Restaurant d’alta cuina no pot garantir la inexpugnabilidad d’internet
ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el
Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri
una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als
drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén
per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni
la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o
tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet
a informar d’i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta
confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la
informació.
Drets derivats del tractament de les dades personals
L’Usuari té sobre Restaurant d’alta cuina i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del
tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Restaurant d’alta
cuina està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves
dades concretes de caràcter personal i del tractament que Restaurant d’alta cuina hagi
realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades
i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que
resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
Dret de supressió (\”el dret a l’oblit\”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació
vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja
no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi
retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi
al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals
hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una
obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de
serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el
Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva
aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguin tractant
les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades
personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves
dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni
l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no
necessiti les dades personals, però l’Usuari el necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari
s’hagi oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans
automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades
personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre
responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament
transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades
de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Restaurant d’alta
cuina.
Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat,
inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió
individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals,
inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable
del tractament amb la referència \”Rgpd-www.aflamas.com\”, especificant:
Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà
també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com
el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per
qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:
Adreça postal: c/ Loreto, 32 Baixos 2a
Correu electrònic: info@aflamas.com
Enllaços a llocs web de tercers
El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers
diferents de Restaurant d’alta cuina, i que per tant no són operats per Restaurant d’alta cuina.
Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells
mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.
Reclamacions davant l’autoritat de control
En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la
forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a
presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva
residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat
de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).
II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE
PRIVACITAT
És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades
de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves
dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant
els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de
Privacitat d’aquest.
Restaurant d’alta cuina es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu
propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de
manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per a estar al
corrent dels últims canvis o actualitzacions.
Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals.
Aquest document de Política de Privacitat d’un lloc web ha estat creat mitjançant el generador de plantilla
de política de privacitat en línia el dia 20/04/2022.