L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats
d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius
que pugui utilitzar per a navegar— perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment i
únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més
amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.
Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències
determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i
personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i
resoldre errors.
La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les
pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest
. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon
de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure
informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la
informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta
informació al servidor.
Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes
els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la
utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà
comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans
del tractament inicial, amovible i documentat.
Cookies pròpies
Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades
exclusivament per Restaurant d’alta cuina per al millor funcionament del Lloc web. La informació
que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a
Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el
contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.
Cookies de tercers
Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Restaurant d’alta
cuina serveis sol·licitats per aquest mateix per a millorar el Lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar
en el Lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció
d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua
l’Usuari amb el Lloc web.
La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a
la qual l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i
reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dipositivo
des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per a millorar el Lloc web, i detectar noves
necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la
informació es recopila de manera anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc web sense
identificar a usuaris individuals.
Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la
descripció de la mena de cookies que s’utilitza, els seus principals característiques, període d’expiració, etc. en
el següent(s) enllaç(s):
La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers,
sempre que l’exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.
Cookies de xarxes socials
Restaurant d’alta cuina incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del
Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’Usuari.
Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i
de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies
pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i,
en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Onicamente a títol informatiu s’indiquen a continuació
els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies
L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu
dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome,
Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden
diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions
facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús
de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la
utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.
Aquest document de Política de Cookies ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de política de
cookies en línia el dia 20/04/2022.